Polityka prywatności

Nadrzędnym celem Spółki Enterprise Software Sp. z o.o. (zwaną dalej: „Enterprise Software” lub zamiennie „Spółką”) jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu EDM PLUS (zwanego dalej: „Serwisem”)  ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych oraz prawa telekomunikacyjnego.

W związku z powyższym, jak również w celu zapewnienia Użytkownikom dostępu do informacji związanych z ochroną prywatności podczas korzystania z Serwisu Spółka opracowała i przyjęła niniejszy dokument zawierający politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies. Dokument zawiera informacje dotyczące:

 • rodzaju gromadzonych danych,
 • sposobu wykorzystywania danych osobowych oraz innych danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu,
 • uzyskania dostępu do danych oraz ich aktualizowania,
 • wykorzystywania plików cookies w Serwisie.

1. Sposób gromadzenia informacji

Wszelkie dane są gromadzone na dwa sposoby, jako:

 1. informacje podawane przez Usługobiorcę lub Użytkownika; dotyczy to w szczególności:
 • danych niezbędnych do założenia konta Usługobiorcy lub Użytkownika w Serwisie i świadczenia usług na ich rzecz,
 • danych podawanych na etapie korzystania z konkretnych usług oferowanych w Serwisie,
 1. informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu; dotyczy to w szczególności:
 • sposobu korzystania z usługi,
 • używanego protokołu internetowego,
 • adresu IP,
 • danych o działaniu urządzenia z którego korzysta Użytkownik, m.in. o awariach, aktywności systemu, ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL,
 • plików cookie.

2. Sposób wykorzystania informacji gromadzonych w związku z użytkowaniem Serwisu

Spółka gromadzi informacje związane z użytkowaniem Serwisu, w tym dane dotyczące Usługobiorców i Użytkowników Serwisu w celu udostępniania, utrzymywania, ochrony i ciągłego udoskonalania usług świadczonych przez Enterprise Software.

Dane Usługobiorców lub Użytkowników Systemu takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres, numer telefonu, adres e-mail są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług jak również prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy.

Dane podawane przez użytkownika przy korzystaniu z poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu, w szczególności w związku z:

 • rejestrowaniem opisu stanu zdrowia człowieka i stosowanych procedur medycznych,
 • wykonaniem wizualizacji lub analizy wprowadzonych danych
 • symulacją zmian stanu zdrowia na podstawie zastosowanych procedur medycznych,
 • uzyskaniem wsparcia decyzyjnego w obszarze doboru procedur medycznych lub szacowania ryzyka,
 • prowadzeniem kartoteki pacjenta,

mogą być przechowywane i archiwizowane przez Usługobiorcę lub Użytkownika w udostępnionych zasobach Serwisu w celu późniejszego otwarcia, modyfikacji lub usunięcia. W takim przypadku Spółka występuje jako podmiot udostępniający przestrzeń na serwerze dla celów przechowywania i archiwizacji danych.

Spółka bez uszczerbku dla przechowywanych danych zastrzega sobie jednak prawo do dokonywania automatycznej anonimizacji danych oraz wykorzystywania ich dla celów statystycznych i analitycznych, a także udostępniania ich innym Usługobiorcom i Użytkownikom Systemu w postaci danych statystycznych. Przez anonimizację rozumie się przekształcenie danych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której dane dotyczą lub przez którą dane zostały wprowadzone do Systemu albo powodujący, że takie przyporządkowanie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań.

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii mogą służyć do zwiększania wygody użytkowników oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług.

Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego Usługobiorcach i Użytkownikach do niezbędnego minimum.

Przed wykorzystaniem danych lub informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej polityce prywatności użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie odrębnej zgody.

3. Polityka plików „cookies”

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Spółka wykorzystuje „Cookies” w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Serwisu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Spółka stosuje „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. „Cookies” stosowane przez partnerów Spółki podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki internetowej, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku usług udostępnianych w Serwisie przez Spółkę akceptacja „cookies” jest wymagana w celu prawidłowego korzystania.

4. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Osoba podająca dane osobowe ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także może żądać ich usunięcia.

5. Bezpieczeństwo danych i informacji

Spółka dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych użytkowanych za pośrednictwem lub przy udziale Serwisu. W szczególności:

 • dostęp do Serwisu zabezpieczany jest hasłem dostępu. Hasło to ma min. 6 znaków, a system sprawdza, czy jego częścią nie jest nazwa Serwisu.
 • serwis odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu. W razie podejrzenia włamania istnieje możliwość szybkiej weryfikacji czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa.
 • w dowolnym momencie użytkownik może dokonać zmiany hasła.
 • w przypadku zapomnienia hasła dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła.
 • przy świadczeniu usług Spółka stosuje szyfrowanie SSL,
 • dane na serwerach Serwisu podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup)
 • dane przechowywane w Systemie są chronione programem antywirusowym, który skanuje przychodzącą i wychodzącą pocztę pod kątem obecności w niej coraz powszechniejszych robaków i wirusów Baza sygnatur programu antywirusowego jest aktualizowana co godzinę -

Spółka kontroluje własne metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

Dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom Spółki, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Spółki. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść odpowiednie konsekwencje.

6. Kiedy ta polityka prywatności ma zastosowanie

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez Spółkę w ramach Serwisu, chyba że w stosunku do określonych usług obowiązuje wyraźnie wskazana odrębna polityka prywatności.

Spółka zastrzega, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki i informacje umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Spółka nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Sugerowane jest, by przed korzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

7. Zmiany

Polityka prywatności Spółki może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane w Serwisie, jak również będziemy o nich informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

8. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, warunków korzystania z serwisu, prosimy o kontakt pod na adresem: biuro@edmplus.pl